Joker Canegro - Reproduktor Rottweiler

 

Rottweiler- wzorzec rasy

 

Rottweiler - wzorzec FCI nr 147

KRAJ POCHODZENIA - Niemcy.
DATA PUBLIKACJI OBOWI?ZUJ?CEGO WZORCA: 06.04.2000
PRZEZNACZENIE: Pies towarzysz?cy, s?u?bowy i u?ytkowy.
KLASYFIKACJA FCI: Grupa 2 Sznaucery, pinczery, molosy, szwajcarskie psy pasterskie, rasy pokrewne.
Sekcja 2 l Molosy, typ dogowaty. Podlegaj? próbom pracy.

WYGL?D OGÓLNY:
Rottweiler jest psem wi?cej ni? ?redniej wielko?ci, mocny, ani ci??kiej ani lekkiej,
ani charciej budowy, o niezbyt d?ugich nogach. Jego proporcjonalna, zwarta i mocna sylwetka wskazuje na du?a si??. zr?czno?? i wytrzyma?o??.

PRAWID?OWE PROPORCJE:
D?ugo?? tu?owia mierzona od mostka do guza kulszowego nie powinna przekracza? wysoko?ci w k??bie o wi?cej ni? 15'"c.

G?OWA:

MÓZGOCZASZKA:
Czaszka: ?redniej d?ugo?ci, pomi?dzy uszami szeroka, linia czo?a patrz?c z profilu lekko wypuk?a, guz potyliczny dobrze rozwini?ty, lecz niezbyt silnie zaznaczony.
Stop: Prze?om czo?owy wyra?nie zaznaczony.

TRZEWIOCZASZKA:
Nos: Dobrze wykszta?cona trufla nosa. raczej szeroka ni? okr?g?a, ze stosunkowo du?ymi nozdrzami, zawsze koloru czarnego.
Kufa: Nie powinna sprawia? wra?enia ani wyd?u?onej ani skróconej w stosunku
do mózgoczaszki. Grzbiet nosa prosty, u nasady szeroki, ?agodnie si? zw??aj?cy.
Fafle: Czarne, ?ci?le przylegaj?ce, k?ciki warg zamkni?te, mo?liwie ciemna pigmentacja dzi?se?.
Szcz?ki/Uz?bienie: Szcz?ka i ?uchwa mocne i szerokie. Uz?bienie mocne
i kompletne (42 z?by), górne siekacze zachodz? no?ycowe na dolne.
Policzki: Uwypuklone ?uki jarzmowe.
Oczy: W kszta?cie migda?ów, ?redniej wielko?ci, ciemnobr?zowe, powieki dobrze przylegaj?ce.
Uszy: ?redniej wielko?ci, wisz?ce, trójk?tne, szeroko rozstawione, wysoko osadzone. Skierowane do przodu, dobrze przylegaj?ce uszy pot?guj? wra?enie szerokiej g?owy.

SZYJA: Mocna, umiarkowanie d?uga, dobrze umi??niona, o lekko wysklepionej
linii karku, sucha, bez podgardla lub lu?nej skóry.

TU?ÓW:
Grzbiet: Prosty, mocny, zwarty.
L?d?wie: Krótkie, mocne i g??bokie.
Zad: Szeroki, ?redniej d?ugo?ci, lekko zaokr?glony, ani prosty ani przesadnie spadzisty.
Klatka piersiowa: Obszerna, szeroka i g??boka (ok.50% wysoko?ci w k??bie),
z dobrze rozwini?tym przedpiersiem i dobrze wysklepionymi ?ebrami.
Brzuch: S?abizny nie podci?gni?te.

OGON: Zachowany naturalny, noszony poziomo na przed?u?eniu linii grzbietu.
W spoczynku swobodnie wisz?cy.

KO?CZYNY

KO?CZYNY PRZEDNIE:
Ogl?dane z przodu proste, ustawione nie za w?sko, przedramiona patrz?c
z boku proste, nachylenie ?opatki do osi poziomej tu?owia wynosi ok.45 stopni.
?opatki: Dobrze ustawione.
Rami?: Dobrze przylegaj?ce do tu?owia.
Przedrami?: Silnie rozwini?te i dobrze umi??nione.
?ródr?cze: Lekko spr??yste, mocne, nie strome.
?apy: Okr?g?e, palce mocno zwarte i wysklepione, opuszki twarde, pazury krótkie, czarne i mocne.

KO?CZYNY TYLNE:
Ogl?dane z ty?u proste, ustawione nie za w?sko, w swobodnej postawie psa uda
w stosunku do ko?ci miednicznej i do podudzia oraz podudzie w stosunku do ?ródstopia tworz? k?t rozwarty.
Udo: ?redniej d?ugo?ci, szerokie i silnie umi??nione.
Podudzie: D?ugie, mocne, szeroko i plastycznie umi??nione, mocne stawy skokowe, dobrze katowane, nie strome.
?apy: Nieco d?u?sze ni? przednie, o mocnych, ?ci?le zwartych, wysklepionych palcach.

CHODY: Rottweiler jest k?usakiem; w ruchu harmonijny, pewny, energiczny
i nieskr?powany, d?ugi wykrok, grzbiet w ruchu stabilny i prosty.

SKÓRA:
Na g?owie ?ci?le przylegaj?ca, przy wyt??onej uwadze mo?e tworzy? na czole lekkie fa?dy.

SZATA:
W?os: tzw. twardy, sk?ada si? z w?osa okrywowego i podszerstka. W?os okrywowy ?redniej d?ugo?ci, sztywny, g?sty, mocno przylegaj?cy, podszerstek nie mo?e wystawa? ponad w?os okrywowy. Na tylnych ko?czynach ow?osienie nieco d?u?sze.
Umaszczenie: Czarne z wyra?nie odgraniczonymi ciemnorudobr?zowymi znaczeniami (podpalanie) na policzkach, kufie, spodzie szyi, klatce piersiowej, nogach, jak równie? nad oczami i poni?ej nasady ogona.

WIELKO?? I MASA:
Wysoko?? w k??bie psa:
61 do 68 cm
61 - 62 cm - ma?y
63 - 64 cm - ?redni
65 - 66 cm - du?y (optymalna wielko??)
67 - 68 cm - bardzo du?y
Waga: ok.50 kg
Wysoko?? w k??bie suki:
56 - 63 cm
56 - 57 cm - ma?a
58 - 59 cm - ?rednia
60 - 61 cm - du?a (optymalna wielko??)
62 - 63 cm - bardzo du?a
Waga: ok. 42 kg.

WADY:
Ka?de odst?pstwo od wzorca nale?y traktowa? jako wad?. Jej ocena powinna
by? proporcjonalna do stopnia tego odst?pstwa.

Wygl?d ogólny: Lekka, charcia sylwetka o d?ugich ko?czynach, s?aby ko?ciec i mi??nie.
G?owa: G?owa o wyrazie psa my?liwskiego, w?ska, lekka, za krótka, wyd?u?ona
lub zbyt ci??ka, p?askie czo?o (brak, lub s?abo zaznaczony stop).
Kufa: D?uga lub szpiczasta kufa, wypuk?y tzw. rzymski lub wkl?s?y grzbiet nosa.
grzbiet nosa opadaj?cy (orli nos), jasna lub plamista trufla nosa.
Wargi: S?abo przylegaj?ce, ró?owe lub jedynie z plamami pigmentu, opadaj?cy
k?cik warg.
Szcz?ki: W?ska ?uchwa.
Zgryz: C?gowy.
Policzki: Zbyt wydatne.
Oczy: Jasne, g??boko osadzone, wy?upiaste, okr?g?e, lu?ne powieki.
Uszy: Za nisko osadzone, ci??kie, d?ugie, wiotkie, z?o?one do ty?u.,odstaj?ce
lub niesymetrycznie noszone.
Szyja: Za d?uga, cienka, s?abo umi??niona, z podgardlem lub zbyt lu?n? skór?.
Tu?ów: Za d?ugi, za krótki, w?ski.
Grzbiet: Za d?ugi, s?aby, ??kowaty lub karpiowaty grzbiet.
Zad: Spadzisty, zbyt prosty, za krótki lub za d?ugi.
Klatka piersiowa: Ze s?abo wysklepionymi ?ebrami, beczkowata lub w?ska.
Ogon: Za wysoko lub za nisko osadzony.
Ko?czyny przednie: Zbyt w?sko ustawione lub krzywe ko?czyny, strome ?opatki,
?okcie s?abo lub w ogóle nie przylegaj?ce, za d?ugie, za krótkie lub zbyt strome ramiona, mi?kkie lub strome ?ródr?cze, ma?o zwarte, wykrzywione, zdeformowane, zbyt p?askie lub za mocno wysklepione palce, jasne pazury.
Ko?czyny tylne: P?askie udo, w?skie ustawienie pi?t, krowia lub beczkowata postawa, zbyt s?abo lub za bardzo katowane stawy, wilcze pazury.
Skóra: Fa?dy na g?owie.
Szata: Mi?kki, faluj?cy, zbyt krótki lub za d?ugi w?os. w?os lokowaty, brak podszerstka.
Umaszczenie: W brzydkim odcieniu, niewyra?nie odgraniczone lub zbyt rozleg?e podpalania.

WADY DYSKWALIFIKUJ?CE:
Wygl?d ogólny: Brak wyra?nie zaznaczonego pi?tna p?ci (suczy wygl?d u psa
i odwrotnie).
Zgryz: Przodozgryz, ty?ozgryz. zgryz przemienny, brak siekacza, k?a,
z?ba przedtrzonowego lub trzonowego.
Oczy: Wywini?cie powieki na zewn?trz lub do wewn?trz, oczy ?ó?te lub ró?nobarwne.
Ogon: Za?amany, zakr?cony ponad lini? grzbietu, skr?cony na bok.
Szata: Szczególnie d?uga lub falista.
Umaszczenie: Kolor odbiegaj?cy od przewidzianego we wzorcu czarnego
z br?zowymi podpaleniami, bia?e znaczenia.
Usposobienie: Strachliwo??, p?ochliwo??, tchórzostwo, brak odporno?ci
na strza?y, z?o?liwo??, przesadna nieufno??, nerwowo??.

UWAGA: Psy musz? mie? dwa, normalnie rozwini?te j?dra, w pe?ni usytuowane
w mosznie. 

Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 12 goĹ›ci 

Losowo

18.jpg

Licznik

free counters

 
 
Design : A&M webdesign